AVIS LEGAL

La política de privacitat del lloc www.cccalma.cat informa als usuaris d’aquesta pàgina web. L’accés a la web de Club Ciclista Calma i a la seva informació comporta la submissió i l’acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu amb atenció el contingut si voleu accedir a la informació i els serveis que ofereix la web de Club Ciclista Calma i fer-ne ús.

TITULARITAT DEL DOMINI

El nom del domini www.cccalma.cat, està registrat a favor de Club Ciclista Calma, amb CIF G59425447i domicili social a Carrer Coll de Portell, 30, 08504 Sant Julià de Vilatorta.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

El Club Ciclista Calma garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent.

Com a norma general, la utilització de la web www.cccalma.cat no requereix la condició prèvia que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, en aquells supòsits en què l’usuari comuniqui les seves dades personals al Club Ciclista Calma, aquesta entitat en garanteix la confidencialitat, com també el compliment de tota la normativa, per a la qual cosa adoptarà les mesures tècniques necessàries que permetin mantenir la seguretat requerida.

Les dades que Club Ciclista Calma sol•liciti o els usuaris facilitin seran tractades amb conformitat a la normativa i s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

a) Amb la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les nostres notícies i novetats o d’atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte a la nostra pàgina web.

b) Amb la finalitat de tramitar les peticions de llicències ciclistes, les dades seran traspassades a la Federació Catalana de Ciclisme, mitjançant la seva web, quan la petició tingui per finalitat la gestió d’aquestes llicències. Serà obligada l’acceptació d’aquesta cessió.

c) Proporcionar resposta a consultes que puguin plantejar-se al Club Ciclista Calma

L’usuari podrà exercir els drets que li reconeix la normativa de protecció de dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del vostre DNI, adreçada a Club Ciclista Calm, Carrer Coll de Portell, 08504 Sant Julià de Vilatorta, o al correu electrònic cccalmasantjulia@gmail.com. Així mateix, si no està d’acord amb el tractament realitzat pel Club Ciclista Calma pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

En virtut del que es disposa en l’article 22 de la LSSI, el Club Ciclista Calma podrà utilitzar dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades (cookies) en equips terminals dels destinataris, a condició de que aquests hagin donat el seu consentiment després d’haver-los proporcionat la deguda informació sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es farà d’aquestes a https://cccalma.cat/cookies.

LSSICE – Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i la LOPD

El tractament de les dades de caràcter personal, així com la tramesa de comunicacions realitzats utilitzant mitjançant mitjans electrònics, es realitzen amb conformitat a la Llei Orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els jutjats i tribunals competents per conèixer les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules són els de l’Estat espanyol. El Club Ciclista Calma  es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al lloc www.cccalma.cat.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

El nom del domini www.cccalma.cat és propietat del Club Ciclista Calma. La pàgina web www.cccalma.cat en la seva totalitat, incloent el seu disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, texts, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel•lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen al Club Ciclista Calma o, en el seu cas, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.

RESPONSABILITAT DE CLUB CICLISTA CALMA

El Club Ciclista Calma no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major com, per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i al programari dels usuaris, errors a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades).

No es garanteix que la pàgina web funcioni de forma constant, fiable i correcta, sense demores o interrupcions.

El Club Ciclista Calma es reserva el dret a modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives.Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

El Club Ciclista Calma  té com a objectiu principal garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, demanats mitjançant qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria sigui vigent en cada moment.

El Club Ciclista Calma no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.cccalma.cat. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destinació. En cas que el Club Ciclista Calma tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

JURISDICCIÓ COMPETENT

Per la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que es pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre a l’usuari, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de llei, l’usuari se sotmet voluntàriament i de forma expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vic.